lördag 4 december 2010

Fader Arsenie Boca: Om bönen (del 2)

Vad kräver Gud av oss när vi ber?

En inre uppmärksamhet, som egentligen inte innebär ett hjältedåd.Gud känner alla våra svagheter och brister och kräver inte det omöjliga från oss. Han önskar bara att vår ande ska tänka på Honom när våra läppar uttalar bönens ord, att vår röst är vårt hjärtats eko. Det är en rent andlig uppmärksamhet, när förståndet, oberoende av orden som uttalas, mediterar över Guds fullkomlighet.

En bokstavlig uppmärksamhet är den när vi bara lägger märke till orden som vi uttalar och deras strikta betydelse.

En materiell uppmärksamhet är den när vi lägger vikt på sättet att uttala bönen som ska vara möjligst korrekt, en uppmärksamhet som leder bort vår ande från Gud och binder den till materiella intryck.

Ändå, som många betydande helgon säger, behagar även denna bön Gud, om den grundar sig på tillbedjan och avsikten att prisa Honom.

Många gånger, när vi inte känner något behag under bönen, när vårt förstånd inte kan koncentrera sig tillräckligt, när uppmärksamheten brister, när vi är ledsna, nedstämda och avbryter bönen på grund av att vi inte är tillräckligt kapabla att förrätta den, när vi skjuter upp den till en annan gång, väntande på att önskan att be ska komma tillbaka till oss, då begår vi ett stort fel.

Bönen ska inte anses som en behaglig och rogivande känsla eller en förtjusning som den begeistrade fantasin inger, inte heller ska den anses som andens ljus som med lätthet uppenbarar sanningen för oss, eller en tröst för vårt lidande. Allt detta är gåvor på "utsidan" som Gud ibland ger sina utvalda. Ändå söker den sanna kärleken till Gud inte dessa gåvor, den förväntar sig inte att först få dem och sedan älska Gud. Den kärlek är den sanna kärleken, som klamrar sig förtvivlat och i blint förtroende vid Gud, även om hjärtat känns som en ödemark, även om man är oförmögen att koncentrera sig, även om man måste avstå från varje själsligt stöd, glädje eller personlig tröst. Den sanna kärleken förväntar sig inte ögonblick av hänryckning för att tala med Gud.

Även om under bönen blir vårt sinne/vårt hjärta stört av ofrivillig tankspriddhet, utgör vår intention att tillbe och älska Gud det som verkligen räknas.

Men viljan är aldrig förströdd om hon inte vill det, den kan förjaga alla distraktioner  i lika grad som den först har kunnat iaktta dem, den har en förmåga att vända tankarna och hjärtat till Gud. Om trots detta flyr Hans närvaro ifrån oss, betyder det att Han själv vill detta för att binda oss till Honom ännu starkare, för att visa oss att utan Honom och i Hans frånvaro blir vi oförmögna och hjäplösa. Vår kropps skal är ett ständigt hinder för att oupphörligt leva med Gud, en avsägelse från den sublima salighet som vi kommer att uppnå först efter att detta skal förstörs. Först då blir vår ande fri i evigheten att sväva vid Hans Skapares sida, då kommer vi att kunna skåda Honom ansikte mot ansikte, "Det som ögat inte sett och örat inte hört".

Därför är barnens bön - som är enkel, fri från bekymmer och misstro - den renaste bönen.

En själ som ber är en själ som lider, därför att bönen är i sig en självförsakelse, ett kropsligt lidande. Finns det en mer meriterande och värdefullare ånger än bönens oavlåtliga utövande? Medan man inte känner någon sinnlig tröst? Vilken otrolig självförsakelse är detta, att be utan att ha det minsta begäret efter det, utan att känna någon attraktion till det, ja tvärtom, att känna till och med avsmak för bönen!

Det sublima exemplet och den sista ansträngningen som lidandets människa visade oss var det totala överlämnandet och avsägelsen från varje tröst i sitt materiella livs sista ögonblick. Den mänskliga kroppens agoni och ögonblicket när den definitivt lösgör sig från anden är denna känsla av fullständigt överlämnande: "Fader, varför har du övergivit mig?"

Den som till sist kan utstå denna känsla av total övergivenhet, denna frånvaro av varje kroppslig och känslomässig tröst, hans själ kommer att bli frälst. Detta är fruktansvärt omöjligt att utstå, men ändå inger Kristi Uppståndelse oss modet, tilltron och glädjen över att den som fullkomligt överger sig själv, den som  inte längre söker någon sinnesbunden tröst i intellektet, inte ens i bönen, den som har sitt sista hopp i Gud, även om det verkar som hon blir övergiven, denna människa har besegrat döden, hon vill det Gud själv vill.

Vi kommer aldrig att bli av med andens förtvivlan under bönen genom att bekymra oss eller genom tvångupprepningar. Men om vi inte önskar denna tankspriddhet eller förtvivlan, kommer de att försvinna för oss. Men om vi är rädda för dem, förlorar vi ännu mer av vår andliga kraft.

När vi, efter en bön som vi förrättat med stor ansträngning och utmattning, konstaterar att vårt sinne ständigt jagat efter andra ting, är detta smärtsamt, eftersom vi ignorerar offrets kraft och hade i stället i djupet av vårt hjärta önskat att känna en njutning och en tröst. När vi inte avstår från denna önskan, när vår utmattade kropp inte tillåter vår själ att upphöja sig, när vårt hjärta förblir torrt och läpparna knappt förmår uttala orden som många gånger har förlorat sin innebörd, o, vilket förtvivlat tillstånd detta är! Men vilket offer och vilken fullkomlig självförsakelse...

Låt oss alltså be, låt oss undanröja bönens alla hinder, som i själva verket utgör bönens förtjänst.

(Översättning från rumänska till svenska av mig; den rumänska versionen kan läsas här:

http://www.nistea.com/boca-despre_rugaciune.htm  )

Inga kommentarer: